Jotta nollapäästöinen pajupuhdistamo voidaan toteuttaa, on oltava käytettävissä sopiva paikka puhdistamolle. Yhden kotitalouden järjestelmän tavallinen tilavaatimus on 25-30 metriä pituutta ja 8 metriä leveyttä. Myös kaivurin on pystyttävä liikkumaan rakentamisen aikana altaan ympärillä. Kunnan säännökset antavat yleensä myös vähimmäisetäisyydet esim. talousvesikaivoista ja rakennuksista, jotka järjestelmän asennuspaikan tulee täyttää. L & G Pajupuhdistamot Oy: n suosittelemat vähimmäissuojaetäisyydet kasvatusaltaasta ovat:

Porakaivosta tai kaivosta 1-10 kotitaloutta varten, 30 metriä

Porakaivosta tai kaivosta yli 10 kotitaloutta, 50 m

Etäisyys joesta ja järvestä tai ojasta 5 m

Etäisyys kiinteistönrajalta 2 m

Etäisyys – pystysuora – pohjaveteen 0 m (tämä pätee myös pohjavesialueilla koska järjestelmä on vesitiivis ja puhdistettua jätevettä ei synny)

Nämä etäisyydet on todettu riittäviksi, jotta pajupuhdistamo ei aiheuta haittaa ympäristölle tai vedenkäytölle. Huom! Kunnassasi saattaa olla yllä ilmoitetuista poikkeavia vaatimuksia, jotka tulee huomioida.

Paikan, jossa laitosta rakennetaan, on oltava maan koostumukselta sellainen, että altaan kaivaminen 1,5 metrin syvyyteen on mahdollista. Pohjaveden pinnan taso ei vaikuta merkittävästi järjestelmän rakentamiseen tai toimintaan, koska järjestelmä on vesitiivis. Kuitenkin alueella ei saa olla tulvimisriskiä, jota voisi aiheuttaa lähellä sijaitsevat joet / järvet, rankkasateet tai sulamisvedet. On parasta valita alue, joka on jonkin verran ympäristöään korkeammalla, jolloin tulviminen ei ole mahdollista. Kasvatusaltaan reunan on oltava samassa korkeudessa ympäri koko altaan ja altaan pinnan on oltava vaakasuora, joten paikan on oltava suhteellisen tasainen, jotta maa allasta varten voidaan tehdä tasaiseksi.

Nollapäästöisen pajupuhdistamon kasvatusallas voidaan rakentaa ympäri vuoden. Kuiva vuodenaika (loppukesä-alkusyksy) on kuitenkin yleensä paras ajankohta kaivutyölle. On suositeltavaa rakentaa allas kesällä tai syksyllä ja valmistella se pajun istuttamiseksi keväällä. Pajut on aina istutettava alkukeväästä, huhtikuun loppupuolelta toukokuun alkupuolelle. Näin pajut kasvavat ja tyhjentävät maaperän kesällä ja syksyllä niin, että maaperässä on riittävästi tilaa jätevesille ja suoraan altaaseen osuvalle sateelle talven aikana.

Suomessa jätevedenkäsittelyjärjestelmä tarvitsee aina kunnalta luvan, joten jätevesiselvitys tulee toimittaa rakennusvalvontaan. On hyvä varata vähintään 2 kuukautta suunnittelu- ja lupaprosessille, koska normaali aika rakennusluvan saamiseksi on 2-6 viikkoa.

Nollapäästöinen pajupuhdistamo -järjestelmä on helppo ylläpitää. Laitoksen huolto tehdään kerran vuodessa keväällä ennen kuin uudet lehdet kasvavat. On suositeltavaa tyhjentää saostussäiliö kerran vuodessa. Järjestelmä huuhdellaan puhtaalla vedellä jäteveden jakoputkien tukkeutumisen ehkäisemiseksi. Osa pajuista leikataan ja puumateriaalia voidaan käyttää polttoaineena tai hakkeena maanparannukseen.