DKNOENSEFI
Sammenligning
There are no translations available.

 

Under følger to tabeller der et lukket Pilerensingsanlegg sammenlignes med

andre renseløsninger for husholdninger. Dataene for de andre anleggene er hentet fra

Bioforsk sin avløpsside, mens dataene for Pilerenseanlegg er basert på

egenbygde Pileanlegg.

 

Av tabellen under kommer det tydelig fram at et Pilerensingsanlegg er det eneste

alternativet som renser avløpsvannet 100 %. Anlegget passer derfor godt til sårbare/følsomme

områder, enten pga naturforhold eller vanninteresser. Siden dette anlegget ikke har avrenning til

naturen, vil ikke overflatevann eller grunnvann bli negativt påvirket.

Tabell 1: Renseevne av spillvann for ulike renseløsninger

Renseløsninger

Forventet renseaffekt %

Rense-klasse¹

Total fosfor (TP)

Total Nitrogen (TN)

Organisk stoff (BOD5)

Suspendert stoff (SS)

Bakterier (TBK)

Pilerensing

100

100

100

100

100

a

Infiltrasjon til grunn (både gråvann og svartvann)

95

50

95

-

99,99

a

Filterbed (Våtmarksfilter)

95

50

95

-

99,99

a

Biologisk/ kjemisk minirenseanlegg

90

20

90

-

99

a

Kjemisk minirenseanlegg

90

20

60

-

99

b

Biologisk minirenseanlegg

15-60²

20

80

-

90

d

Kildeseparering med rensing av gråvann (biofilter)

95

95

95

-

99,99

a

Kildeseparering, kun slamavskilling av gråvannet

80

90

45-55

-

90

d

Sandfilteranlegg

10-80³

20 -50

90

-

99,9

a-d

Slamavskiller med direkte utslipp

5-10

 

20-30

30-60

50

d

Selv om rensekravene oppfylles av de andre anleggene vil deres renseevne reduseres med tid.

Dette fordi fitermassen gradvis blir mettet, lekasjen av stoffer øker, som betyr at renseevnen minker.

Et Pileanlegg vil forbruke alle nærinsstoffer, til vekst, og en får derfor ingen opphopning

av næingsstoffer i anlegget.

 

 

 

Tabell 2: Sammenligning av pris, levetid samt andre viktige faktorer for ulike renseløsninger

 

 

Anleggstype

Infiltrasjon

Sandfilter

Filterbedd

/våtmark

Pilerensing

Minirensing

Renseklasse

a

a-d

a

a

a-d

Begrensing for bruk

Høyt grunnvann

 

 Jordtype

Begrenset levetid

Bytte kostbar filtermasse etter 20 år

Krever et relativt stort areal

Problem med slamflukt og bakterier,

100 m fra drikkevann

Liten fosforrensing

 

 

Dyr i drift.

Bruks-interesser

Bruks-interesser

 

 

 

Arealkrav

(m2)

25 - 75

25-5

35 - 60

200 - 300

ingen

Levetid

20 år +

5 - 15 år

20 år

50 ++

20 år

 

 

 

 

 

 

Pris anlegg

30 000- 120 000

30 - 50 000

130 000-160 000

47 - 78 000

90 - 100 000

Årlig utgift

2 000

1 000

3 900

2 500

5 400

Årskostnad

6179

5310

11948

3560

8056