DKNOENSEFI
Åpne anlegg
Det finnes ingen tilgjengelige oversettelser.

Åpne pilerensingsanlegg er ofte billigere å etablere enn tradisjonelle infiltrasjonsanlegg. Anlegget har åpen bunn og kan dimensjoneres etter jordens infiltrasjonsevne. Denne type anlegg er underlagt de samme norske restriksjoner vedrørende avstandskrav som tradisjonelle infiltrasjonsanlegg. Anlegget kan derfor ikke brukes over alt, men kan være en bilig og god løsning for noen brukere.

 

Teknisk sett består anlegget av to fordelingsrør med veldig stor hulromsproset i ledningen, Expo-Net® blokke. De legges med 2 meters mellomrom, like under jordoverflaten i anlegget. Fordelingsledningene blir så dekt med en 0,7 m høy jordvoll og hele anlegget blir omkranset av en 0,3 m høy jordvoll. Til dette brukes den jord utgravd fra anlegget.

 

Det blir så plantet to rekker med pil på fordelingsrørenes ytterside og to rekker i mellom. Anlegget er trykksatt med en liten dykkpumpe med nivåregulering fra en separat brønn eller fra en pumpebrønn i en bunnfellingstank (septiktank).

 

Som utgangspunkt er anleggsbredden 8 m. Lengden beregnes som for et anlegg med tett bunn, som vil si at anlegget i prinsippet skal kunne fordampe alt vann som faller i anlegget, samt tilført spillvann. Hvis en anvender denne størrelsen skal jorden infiltrasjonsevne ikke undersøkes. Hvis jorden er egnet til infiltrasjon kan anleggsstørrelsen reduseres med intil 40 %. Det krever en analyse av jorden på stedet. Analysen blir enten en udersøkelse av kornfordeling eller en infiltrasjonsstest.

 

Åpne pilerensingsanlegg oppfyller kravene til rensing av organisk stoff, fosfor og bakterier.

 

Det er  viktig å få undersøkt om en oppfyller avstandskravene til vanninnretninger og om det er drikkevannsinteresser i området før en velger et åpent pilerensingsanlegg. Et lukket pileanlegg kan da være løsningen, da det ikke har noen utslipp til terreng.