DKNOENSEFI
Lukkede anlegg
Det finnes ingen tilgjengelige oversettelser.

Lukkede pilerensingsanlegg er betegneslsen på anlegg med membran i bunnen. Dise anleggene er helt uten avløp. Det lar seg gjøre, fordi de er dimensjoert bl.a etter spillvannsmengden i den akuelle husstand og nedbørsmengden på det akuelle stedet. Anleggene blir således skreddersydd til den enkelte kundes behov. Anlegget oppfyller de strengeste rense3krav til spillvann, og det skal ikke betales spillvannsavgift for dette anlegget.

 

Anlegget består av et stort baseng som graves ut i jorden og fores med en membran. Den er beskyttet på begge sider med en geotekstil. Membran og beskyttelse føres opp over en 0,3 m høy kant rundt hele anlegget. Det monteres et dren inne i anlegget til evt. fjerning av vann fra anlegget. Deretter legges halvparten av joren tilbake i anlegget. Et lag sand fordeles over heleanlegget. I midtaksen montesres det et rør av EXPO -Net blokke med et fordelingsrør på toppen. Røret ligger helt opp til overflaten. Røret dekkes til slutt med en 0,7 m jordvoll mot frost og den sikrer samtidig anlegget mot lukt. Fordelerrøret samles inne i anlegget med et trykkrør, som kommer fra en nivåregulert pumpe i separat tank, eller fra bunnfellingstanken.

 

I anleggesarealet plantes det 6 rekker med pil av tre ulike kloner. Det plantes mellom 1,5 og 2 pil pr. m2 anleggsareal. Det er viktig at det er de riktige kloner som velges, slik at de klarer fordamplningen så godt at spillvannet holder seg under jordoverflaten hele vinteren. Selve bassenget virker som et lager i vintertiden. Jorden tømmes for spillvann ved pilenes fordampning i løpet av vekstsesongen, for deretter å fylles i løpet av neste vinter. Forutsetningen for at dette kan fungere er at anlegget er dimensjonert korrekt, og at anlegget er plantet i april måned.

 

PIlene fjerner næringsstoffene og brukes dem til vekst. Derfor skal pilene skjæres ned hvert 3 år (senest hvert 4.) og fjærnes fra anlegget. De fleste velger å skjære ned 1/3 hvert år. Da blir ikke diameteren større enn at du kan skjære de ned med en ryddesag. Pilene produserer fra 3. vekstår energi tilsvarende 0,75 l olje pr. m2 årlig. Dette må gjerne brukes til fyringsformål, når spillvannet er fra en alminnelig husstand. Selv om pilene fjerner tungmetaller fra anlegget, er ikke nivået større enn det en finner i trær som vokser i skogen. Men det er stor forskjell på pilekloners evne til å oppta tungmetaller. Også derfor skal man bruke de riktige klonene, som er undersøkt for dette.

 

Pil kan fjerne alle stoffer fra anlegget bortsett fra salt. Hvert 15. år (tidligst) fjernes i august måned, når vandstanden er lavest, det siste vann som pilene ikke har fjernet. Dette vannet kan kjøres til kommunal rensing, og på den måten blir en kvitt mesteparten av saltet fra anlegget.