DKNOENFISE
Princip og funktion PDF 

Princip & sammenligning Beboere i det åbne land kan nu etablere et pilerensningsanlæg, der helt undgår udledning til grundvand og recipienter

Hvis man udleder husspildevand til et vandløb eller en sø, der er for højt belastet i forhold til den vandkvalitet, der er fastsat i regionplanen kan man indenfor overskuelig tid bliver mødt med et krav fra kommunen om en forbedret rensning. Vi i Udviklingsafdelingen på Sydjysk Universitetscenter blev gjort opmærksom på denne problemstilling af formanden for Landdistrikternes fællesråd allerede i starten af 1995 og begyndte nogle undersøgelser for at se om der kunne udvikles en løsning, hvor man helt kunne undgå at belaste omgivelserne og hvor anlægget tilmed kunne bidrage med en brugbar biomasse. Det var også målet at udvikle en billig løsning, fordi det kan blive en bekostelig sag for beboerne i landdistrikterne at rense deres spildevand. Med midler fra Indenrigsministeriet Landdistriktpulje og Den Grønne Fond har det været muligt at gå i gang med udviklingen af anlægget, men det har ikke været muligt at få midler til anlægsomkostninger. Disse omkostninger har været båret af private beboere dels i Ølgod dels i Gesten. I nogle tilfælde har omkostningerne været ret høje. Der kunne have været udført flere undersøgelser på anlæggene, med større forbrugersikkerhed til følge, men det har der ikke kunnet skaffes midler til. Det er tankevækkende, når så mange beboere i de åbne land aftvinges en forbedret rensning i de kommende år.

Da Udviklingsafdelingen på Sydjysk Universitetscenter er lukket pr. 31.-12. 99 som følge af fusion føres udviklingsarbejdet videre i Center for Recirkulering
 


 

Princippet i pilerensningsanlæg

I korthed går princippet ud på at spildevand fra en husstand ledes til et bassin, der er opgravet i 1,5 m dybde i en størrelse , der nøje er beregnet efter husstandens vandforbrug og den lokale nedbørsmængde. Det er tætnet med en 0,5 mm rod- og gnaverresistent polyethylen membran, som er beskyttet mod stengennemskæring af geotekstil. Herefter er jorden lagt tilbage og der er indlagt et tryksat fordelingssystem til spildevandet inden der er plantet 2 - 3 pilestiklinge af tre energipilekloner. Pilene fordamper nu al vand og optager alle bestanddele i spildevandet. Om vinteren virker jorden som magasin for spildevand og regnvand fra vinterperioden indtil pilen kan omsætte det i vækstsæsonen.

 

Åbent pilerensningsanlæg:

 

Lukket pilerensningsanlæg:


Med en ny bekendtgørelse, nr. 501, fra Miljøstyrelsen er der nu i § 40 åbnet mulighed for at kommunerne kan godkende rensning af spildevand i lukkede bassinanlæg. Herunder hører pilerenseanlæg. Det indgår således på linie med andre typer rensningsanlæg til brug i det åbne land, men de er de eneste anlæg som ikke udleder rester til det omgivende miljø.

For at klargøre, hvad der er forskellen på de forskellige anlægstyper kan det være nyttigt at foretage en sammenligning. Alle anlægstyper kræver at der er et bundfældningsanlæg til tilbageholdelse af større partikler, fedt m.v. Myndighedskravene hertil er en bundfældningskapacitet på mindst 2m3 og mindst to kamre. Heri bundfældes alt spildevand fra husstanden, men ikke tag- og overfladevand. Nye bundfældningsanlæg koster i størrelsesordenen 20.000 - 25.000 kr, når der er omlægninger af rørsystemer, sammenføring af vand fra køkken og toilet samt moms medregnet. Selve tanken er set til ca. 8000 kr.

De nævnte omkostninger er ikke medtaget i nedennævnte sammenligning ganske enkelt fordi de kan variere meget fra husstand til husstand og fordi nogen husstande allerede har etableret og fået godkendt bundfældningen